Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mubox Digital 2020

1. Definities

A. Mubox Digital: webdesign ontwerp & de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

B. Klant: de onderneming of rechtspersoon met wie Mubox Digital een overeenkomst sluit tot het leveren van digitale diensten.

C. Website: een op naam van de klant gemaakte visuele voorstelling voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases enz…

2. Toepasbaarheid

A. Door ondertekening van een overeenkomst met Mubox Digital verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

B. Voor zover daarvan in overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Mubox Digital.

3. Offertes

A. Alle offertes en prijsopgaven door Mubox Digital zijn geheel vrijblijvend.

B. Mubox Digital is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen uiterlijk 14 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst:

A. Een definitieve overeenkomst komt tot stand op de dag dat de opdrachtbevestiging ingevuld en verzonden en/of ondertekend is ontvangen door Mubox Digital & het voorschot van 50% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.

B. Van de voorwaarden in artikel 4/A kan eventueel worden afgeweken indien klant reeds bekend is.

5. Uitvoering van de overeenkomst

A. Mubox Digital zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

B. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Mubox Digital het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

C. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Mubox Digital aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.

D. Mubox Digital is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Mubox Digital is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid aan Mubox Digital kenbaar kenbaar is gemaakt mét akkoord van de klant.

6. Levering en levertijd

A. Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na ontvangst van de schriftelijke opdracht, de betaling van het voorschot van 50% en aanlevering van benodigd materiaal.

B. Tussentijdse resultaten worden door Mubox Digital op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

C. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden
 medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Mubox Digital, zal de termijn worden
 verlengd met de termijn van die overmacht. Overmatige overschrijding van de levertijd (méér dan 30 dagen) kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

D. Mubox Digital is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de klant terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door
de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Mubox Digital van de betreffende functionaliteit of plugin.

E. Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na de afwerking van de ontwikkeling en volledige afwerking van de website.

7. Copyright

A. Al het door Mubox Digital vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
 toestemming van Mubox Digital niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

B. Het eigendom van door Mubox Digital verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft
 volledig van Mubox Digital, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Mubox Digital hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Mubox Digital gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

C. Mubox Digital behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden
 toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
 informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

A. Voor zover Mubox Digital bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en
 leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Mubox Digital op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Mubox Digital of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Mubox Digital.

B. Mubox Digital is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de klant aangeleverde materiaal. De klant dient zich er van te vergewissen dat door de klant aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

C. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Mubox Digital
 slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere
 aansprakelijkheid van Mubox Digital voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder
 begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of
 winst.

9. Klachten

A. De klant heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde diensten te melden aan Mubox Digital. Indien de klacht gegrond is zal Mubox Digital deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Mubox Digital binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid om een klacht te formuleren. Door de klant verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

B. Klachten geven de klant niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

C. Indien klant zijn financiële verplichtingen niet nakomt als gevolg van een klacht is Mubox Digital
gerechtigd om de website offline the halen, na betaling zal dit worden opgeheven.

10. Prijzen

A. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

B. Extra wensen van de klant die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Mubox Digital op voorhand een offerte zal bezorgen met de eventuele extra kosten. Deze weken zullen pas gestart worden na aanvaarding door de klant.

11. Betaling

A. Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de klant en Mubox Digital en is de klant verplicht om het werk van Mubox Digital volgens de afspraak te honoreren.

B. De klant dient 30% van het bruto totaalbedrag van de offerte als voorschot te voldoen. De resterende 30% & 40% dient de klant, telkens na ontvangst van de factuur, te voldoen binnen de zeven (7) dagen na factuurdatum.

C. De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de klant indien Mubox Digital de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Belangrijk hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het dit vermelde testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de klant, en Mubox Digital kan de website vervolgens niet leveren omdat de klant ervan afziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Mubox Digital niet kan worden opgeleverd, kan de klant de aanbetaling niet terugvorderen. Klant is steeds gehouden tot de volledige betaling van de opdracht, zonder enige uitzondering, behalve in onderling akkoord tussen klant & Mubox Digital.

D. Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de 
 specificaties en deze naar behoren functioneert, zal Mubox Digital een factuur sturen voor het met de
 overeenkomst voorziene bedrag verminderd met het reeds voldane voorschot. De klant dient binnen zeven (7) dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de klant is voldaan wordt de website door Mubox Digital definities overgezet op het vastgelegde domein van de klant.

E. Indien de klant de betalingstermijn met zeven (7) dagen heeft overschreden, wordt door Mubox Digital een aanmaning tot betaling verzonden. De kosten van deze aanmaning, t.w.v. € 12,50 excl. btw, zal in rekening worden gebracht aan de klant. Wanneer de klant als gevolg daarvan binnen de zeven (7) dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de klant vanaf dit moment een rente van 20% plus de buitengerechtelijke incasso kosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, ook heeft Mubox Digital het recht de website offline te halen zolang de betaling niet integraal is ontvangen.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

A. Mubox Digital bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

B. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming
van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van deze wijziging.

C. Indien de klant niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene
 voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene
 voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. Overig

A. Mubox Digital zal onder géén énkele voorwaarden persoonlijke gegevens van de klant aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke/gerechtelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Mubox Digital.

B. Wekelijks zal Mubox Digital de klant een rapport bezorgen met de situatie van de website, dit met betrekking tot de prestaties, SEO en veiligheid én alle andere werkzaamheden gedaan door Mubox Digital, dit ook na oplevering van de website.

C. Mubox Digital voorziet zelf in webhosting op eigen VPS servers met SSD Drives op een beveiligde server locatie in Amsterdam Nederland, dit is steeds inbegrepen in de prijs en is daardoor gebonden aan de voorwaarden die deze provider stelt. Mubox Digital is niet financieel verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de provider in kwestie. Indien noodzakelijk zal Mubox Digital onmiddellijk regelingen treffen om de website te verplaatsen om de hinder voor de klant te minimaliseren.

D. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Mubox Digital zal de klant zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

E. Mubox Digital is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde
 eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Mubox Digital zich het
 recht op een bescheiden copyright vermelding in de footer met hyperlink voor de afgeleverde website.

F. Alle vermelde prijzen zijn excl. 21% btw.* Alles incl. = excl. content (tekst) en foto’s op aanvraag.

G. Binnen 7 à 14 dagen online, dit wil zeggen na ontvangst van de betaling en indien tekst (volledige content) beschikbaar is.

H. Basis Setup Webshop: alle instellingen van de Woocommerce plugin, betalingen via bank en/of Paypal. +5 producten als voorbeeld.

I. Alle extra opdrachten, niet voorzien in de offerte lijst, zijn apart af te spreken, vraag een offerte.

J. Alle pakketten hebben een prijs voor het éérste jaar, verlenging tegen hoge korting of stopzetting mits opzeg via brief/email twee maanden uiterlijk voor de vervaldag.

K. Na 12 maanden kan u de overeenkomst stopzetten, mits uiterlijk 2 maanden opzeg voor het einde van de overeenkomst.

L. Bij opzeg van uw kant stellen wij uw volledige website ter beschikking in Google Drive zodat u die kan downloaden. (excl. premium plugins en premium foto’s die geen eigendom zijn van de klant)

M. Alle Premium plugins zijn en blijven eigendom van Mubox Digital, deze kunnen niet beschikbaar gesteld worden voor download.

Geschillenregeling en toepasselijk recht:

Op deze overeenkomst is uitsluitend de rechtbank van het arrondisement 8500 Kortrijk bevoegd volgens de Belgische wetgeving. Mubox Digital – Nail Couture – Meensesteenweg 385 V4 – 8501 Kortrijk (Bissegem) – BE:0534.714.181